Tuesday, October 20, 2009

Shaligram Stotram

Om Ashya Shree Shaligram Strotmantrashya
Shre Bhagwan Rishiah Narayano Devta
Anushtay Chnadah Shree Shaligramstrot MantrayeViniyogah.

Yudhisthir Uvach

Shree Dev Dev Devera Devatachanmuttamam
Tatsarva Shrotmicchami Bruhi Me Purushotam.
Shree Bhagwan Uvach
Gandakyashwotare Tire Girirajashya Dakshine

Dashyojan Vishtinam Mahakshetra Vashundharam
Shaligramo Bhavedevo Devi Dwaradevi Bhavet

Ubhayoah Sangamo Yatra Muktistatra Na Sanshay.
Shaligram Sheela Yatra Yatra Dwaravati Sheela

Ubhayoah Sangamo Yatra Muktistatra Na Sanshayah
Aajanmkrutpapanam Prayaschitam Ya Icchati

Shaligranmsheelawari Paaphari Namostute
Akalmrutyuharanam Sarvavyadhi Vinashanam

Vishnoah Padodakam Pitwa Shirsa Dharyamyaham
Shankhmadhye Sthitam Toyam Brhamitam Keshavopari

Anglagna Manushyanam Brhamhatyadikam Dahet
Shnanodakam Pibenityam Chakrankit Shilodbhawanam

Prakshalya Iti Tatoya Brhamhatyam Vyopohot
Agnishtomsahastrani Vajapeysatani Cha

Sabhyakafalmavapnoti VIshnonevedhybhakshanaat
Navedhyuktam Tulsim Cha Mishrita

Viseshatah Padjalen Vishnoho
Yokshraityam Purto
Murareah Praproti Yaganyutkotipunyam
Khandita Shfutita Bhinna Agnindhga Tahtheve Cha

Shligam Sheela Yatra Tatra Dosho Na Vidhyate
Na Mantrah Pujanam Nev Na Tirtham Na Cha Bhawna

Na Stutinopacharaschya Shaligramsheelarchane
Brhmahatyadikam Paapam Manovaakka Ya Sambhawam

Shighram Nashyati Tatsharwam Shaligram Sheelarchanaat
Nanavaranabhayam Cheve Nanabhogen Veshtitam

Tatha Varprashodan Lakshmikantam Vadamyaham
Narayanoudhbhawo Devashchyakramadhye Cha Karmana

Tatha Varprashodan Lakshmikantam Vadamyaham
Krushne Sheela Tale Yatra Sukshamchakram Sudyashate

Saubhagyam Sannati Dhate Sarvasaukhyam Dadati Cha
Vasudevashya Chihnani Dyashtawa Paapeyah Prabhuchyate

Shreedharah Sukre Vaame Haridhavashtu Dyashte
Varaharipinam Devam Kurmanaurapi Chihinatam

Gopadam Tatra Dyashyet Vaaraham Vaamanam Tatha
Pitvarnastu Devnaam Rakhtavarno Bhayawah

Naarshiho Bhavedevo Mokshdashchya Prakitirtah
Shankchakragadakurmaha Shankho Yatra Padyashte

Shankhvarnashya Devanam Vaamdevshya Lakshanam
Damodar Tatha Sthulam Madhye Chakram Pratisthitam

Purna Dwaren Sandikarna Pinrekha Cha Dyashyate
Chatrakare Bhawedrajyam Vartule Cha Mahashreeyah

Chipite Cha Maha Dukham Sulagre Tu Ranam Dhruvam
Lalate Seshbhogastu Shiropari Sukaanchanam

Chakrakanchanvarnanam Vaamdevashya Lakshanam
Vaampashve Cha Vai Chakre Krushnavastu Pinalam

Lakshminushree Devanam Pruthagnavarnashtu Dyashyate
Lambostha Cha Daridrah Stahpitanale Hanirev Cha

Bhagnachakre Bhavedwaya Dhirvudware Maranam Dhruvam
Padodakam Cha Nirmalyam Mastake Dharyetsada

Vishnodrashtam Bhakshitavyam Tulsidal Mishritam
Kalpakoti Sahastrani Vainkunthe Vaste Sada

Shaligram Sheelavinduhatya Koti Vinashanah
Tasmashampujyedhyayatva Pujitam Chapi Sarvada

Shaligram Sheela Strotam Yah Pathescha Dwijotamah
Sa Gachetparam Sthanam Yatra Lokeshwaro Hariah

Sarvapaapvinibhukto Vishnulokam Cha Gachati
Dashawtaar Devanam Pruthgvanastu Dyashyate

Ipsitam Labhte Raajyam Vishnupujanukamat
Kotyo He Brhamhatyanamgamyagamy kotayah

Tah Sarva Naasmayanti Paapam Bhumau Bindunipaatnaat

Iti Shree Bhavishyotarpurane Shrre Krushna Yudhisthir
Sanvade Shaligramstrotam Sampurnam.

No comments:

Post a Comment