Saturday, January 23, 2010

Shivaya Vishnurupaya


Shivaya Vishnurupaya, Shivarupaya Vishnave
Shivashya Hrudayam Vishnu, Vishushya Hrudayam Shivaha

(Shiva is none other than VishnuVishnu is no other than ShivaShiva resides in the heart of VishnuVishnu resides in the heart of Shiva)

No comments:

Post a Comment