Wednesday, September 30, 2009

SREE KRISHNA ASHTAKAM

Vasudheva Sutham Dhevam Kamsa Chaanoora Mardhanam
Dhevakee Paramaa Nandham Krishnam Vandhe Jagath Gurum 1


Athasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham
Rathna Kankana Keyooram Krishnam Vandhe Jagath Gurum 2

Kuti Laalaka Samyuktham Poorna Chandhra Nibhaananam
Vilasath Kundala Dharam Krishnam Vandhe Jagath Gurum 3

Mandhaara Gandha Samyuktham Chaaru Haasam Chathur Bhujam
Bharhi Pinchaava Choodaangam Krishnam Vandhe Jagath Gurum 4

Uthphulla Padhma Pathraaksham Neela Jeemutha Sannibham
Yaadhavaanaam Siro Rathnam Krishnam Vandhe Jagath Gurum 5

Rugminee Keli Samyuktham Peethaam Bhara Susobhitham
Avaaptha Thulasee Gantham Krishnam Vandhe Jagath Gurum 6

Gopikaanaam Kucha Dhwantha Kumkumaankitha Vakshasam
Sree Niketham Maheshwaasam Krishnam Vandhe Jagath Gurum 7

Sree Vathsaangam Maho Raskam Vana Maalaa Viraajitham
Sankha Chakra Dharam Dhevam Krishnam Vandhe Jagath Gurum 8

Krishna Ashtakam Idham Punyam Praatha Ruththaaya Ya: Pateth
Koti Janma Kritham Paapam Smaranaath Thasya Nasyathi 9

1 comment: